Algemene voorwaarden Mailmaps


Artikel 1 – Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. MAILMAPS: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAILMAPS B.V., statutair gevestigd aan te Utrecht, aan de Zonnebaan 45, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer: 54680522;
3. Opdrachtgever: iedere partij die een overeenkomst aangaat met MAILMAPS danwel een offerte aanvraagt bij MAILMAPS;
4. Partijen: MAILMAPS en Opdrachtgever;
5. Advertentie: de (commerciële) uiting die Opdrachtgever in de nieuwsbrief wil plaatsen.
6. Bestanden: de Bestanden waarin zijn opgenomen e-mailadressen en/of namen en adressen van huishoudens ten aanzien waarvan ofwel MAILMAPS B.V. (bij een overeenkomst tot plaatsing van een advertentie in een nieuwsbrief) ofwel Opdrachtgever (bij een overeenkomst tot ontwikkeling en verzending van een e-mail magazine) rechthebbende is.
7. Content: de inhoud van het e-mail magazine of de nieuwsbrief
8. Mailing: de volledige zending e-mail magazines of nieuwsbrieven.
9. Ontvangers: personen aan wie het e-mail magazine of de nieuwsbrief verstuurd wordt.
10. Vertrouwelijke informatie: alle informatie en gegevens die ieder der Partijen ontvangt van de andere Partij en die is aangeduid als vertrouwelijk, of waarvan de andere Partij de vertrouwelijke aard kent of deze redelijkerwijs geacht moet worden te kennen, waaronder maar niet beperkt tot technische, financiële en zakelijke informatie, gegevens- en klantenbestanden, gegevens met betrekking tot potentiële klanten of partners of voorgenomen zakelijke transacties, rapporten, handleidingen, plannen, computerprogrammatuur en -bestanden, tekeningen, know how en show how. Vertrouwelijke Informatie omvat niet die informatie reeds in de openbaarheid is gebracht, reeds in het bezit was van de ene Partij voordat zij die van de andere Partij ontving.

Artikel 2 – Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke door MAILMAPS met Opdrachtgever gesloten overeenkomst en voorts op elke door MAILMAPS uitgebrachte offerte, waaronder maar niet beperkt tot overeenkomsten en offertes die betrekking hebben op het gebruik van Bestanden waarvan MAILMAPS de bewerker is.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze door MAILMAPS en Opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien de onderhavige algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen MAILMAPS en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.
5. De rechten van Opdrachtgever uit de overeenkomst gesloten tussen Opdrachtgever en MAILMAPS zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MAILMAPS niet overdraagbaar.

Artikel 3 – Aanbieding, offerte en overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes van MAILMAPS zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van de offerte is MAILMAPS daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MAILMAPS zich hiermee schriftelijk akkoord verklaart.
3. Mondelinge toezeggingen zijn pas bindend op het moment dat deze schriftelijk door MAILMAPS zijn bevestigd.
4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
5. MAILMAPS kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever gezien de eisen van redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, behoort te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
6. Overeenkomsten komen pas tot stand doordat MAILMAPS de door de Opdrachtgever verstrekte opdracht door middel van een schriftelijke bevestiging (eventueel per e-mail) aanvaardt, dan wel op het moment dat MAILMAPS tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst
1. MAILMAPS zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. MAILMAPS zal zorgdragen voor een correcte en betrouwbare verzending van de betreffende Mailing en zal de Bestanden niet gebruiken in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en andere (internationale) regelgeving.
3. Indien de overeenkomst tussen MAILMAPS en Opdrachtgever de levering van diensten door MAILMAPS inhoudt, draagt zij slechts het karakter van een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.
4. Iedere aan Opdrachtgever meegedeelde (leverings)termijn(en) of andere data zijn slechts bedoeld als streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Door overschrijding van de leveringstermijnen komt MAILMAPS niet in verzuim.
5. Indien schriftelijk overeengekomen, zal MAILMAPS na verzending van de betreffende Mailing de Opdrachtgever voorzien van de resultaten hiervan en binnen welke termijn dit zal geschieden.
6. MAILMAPS garandeert niet dat de resultaten van een Mailing voldoen aan de doelstellingen die Opdrachtgever heeft.
7. MAILMAPS is gerechtigd derden in te schakelen ter uitvoering van haar diensten, waaronder maar niet beperkt tot diensten die betrekking hebben op het gebruik van e-mailadressen, namen en/of adressen van huishoudens voor de verzorging van de Mailings.
8. MAILMAPS is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens haar alsdan geldende gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, danwel indien MAILMAPS gegronde vrees heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever niet (volledig) aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, onverminderd enig ander aan MAILMAPS toekomend recht. Zodra Opdrachtgever alsnog de overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal MAILMAPS de opschorting opheffen.

Artikel 5 – Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering door MAILMAPS het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.1 de overeengekomen termijnen, de met de werkzaamheden gemoeide kosten en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en MAILMAPS, kunnen worden beïnvloed.
3. De (extra) werkzaamheden van MAILMAPS door de aanvulling en/of wijziging van de overeenkomst worden door de Opdrachtgever vergoed volgens de geldende gebruikelijke tarieven van MAILMAPS.
4. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal MAILMAPS aangeven in hoeverre de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
5. MAILMAPS zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
6. Indien MAILMAPS op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan MAILMAPS worden vergoed volgens de geldende gebruikelijke tarieven van MAILMAPS. MAILMAPS is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 6 – Honorarium en betaling
1. Het door MAILMAPS gehanteerde honorarium is exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
2. De bij de bepaling van het honorarium te hanteren grondslag wordt, onder meer, gevormd door de grootte van het Bestand dat ten behoeve van Opdrachtgever zal worden gebruikt.
3. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn en op een door MAILMAPS aangegeven wijze. Indien geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een termijn van vijftien (15) dagen na factuurdatum.
4. Alle betalingen door Opdrachtgever aan MAILMAPS worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door Opdrachtgever.
5. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling of aanmaning, automatisch in verzuim en is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente op het openstaande bedrag. Indien Opdrachtgever ook ná ingebrekestelling niet betaalt, is zij in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom.
6. Opdrachtgever is niet bevoegd enige (beweerdelijke) tegenvordering op MAILMAPS met de verschuldigde betalingen te verrekenen.
7. Opdrachtgever is niet bevoegd de betaling van de prijs op te schorten vanwege een beweerdelijke tekortkoming van MAILMAPS.
8. MAILMAPS is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat Opdrachtgever binnen een redelijke termijn voldoende zekerheid stelt voor het voldoen van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Blijft tijdige zekerheidstelling uit, dan is MAILMAPS gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 7 – Annulering
1. Annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden.
2. Bij annulering meer dan een (1) maand voor de datum dat de Bestanden ten behoeve van Opdrachtgever worden gebruikt, is Opdrachtgever gehouden 75% van de overeengekomen prijs aan MAILMAPS te vergoeden, onverminderd het recht van MAILMAPS schadevergoeding te vorderen voorzover de schade 75% van de overeengekomen prijs te boven gaat.
3. Bij annulering minder dan een (1) maand voor de datum dat de Bestanden ten behoeve van Opdrachtgever worden gebruikt, is Opdrachtgever gehouden het gehele bedrag van de overeengekomen prijs aan MAILMAPS te vergoeden.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten MAILMAPS
1. Alle auteursrechten, databankrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst door MAILMAPS ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde materialen zoals, onder meer, adviezen, rapporten, nieuwsbrieven en e-mail magazines, hierna te noemen: “Materiaal”, berusten uitsluitend bij MAILMAPS of diens licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Opdrachtgever mag het Materiaal niet zonder voorafgaande toestemming van MAILMAPS verveelvoudigen, openbaar maken, of ter kennis aan derden brengen.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, databankrechten, merken, handelsnamen en andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit het Materiaal te verwijderen of te wijzigen.
4. Indien Opdrachtgever (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt zij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 5.000,- (vijfduizend euro) per gebeurtenis, ongeacht het recht van MAILMAPS om nadere schadevergoeding te vorderen.
5. MAILMAPS vrijwaart Opdrachtgever tegen elke rechtsvordering die gebaseerd is op de bewering dat het Materiaal inbreuk maakt op zodanige rechten van derden, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever onmiddellijk de beweerde inbreuk schriftelijk aan MAILMAPS meldt en zij MAILMAPS alle verlangde medewerking en informatie verschaft zodat MAILMAPS in rechte kan optreden.
6. Indien het gebruik van het Materiaal wordt beperkt of verboden, zal MAILMAPS, naar eigen keuze:
7. het Materiaal vervangen zodat geen inbreuk meer wordt maakt op rechten van derden, of;
8. het Materiaal zodanig wijzigen of aanpassen zodat zij geen inbreuk meer maakt op rechten van derden, of;
9. voor het Materiaal alsnog een gebruiksrecht verwerven voor Opdrachtgever; of,
10. de overeenkomst schriftelijk ontbinden, waarna MAILMAPS de voldane vergoeding aan Opdrachtgever zal terugbetalen en Opdrachtgever het Materiaal onmiddellijk aan MAILMAPS zal teruggeven.
11. MAILMAPS sluit hierbij elke andere vorm van andere of verdergaande aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een beweerdelijke inbreuk op de rechten van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten Opdrachtgever
1. Voorzover de auteursrechten, databankrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de door Opdrachtgever geleverde Bestanden en overige door Opdrachtgever ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde materialen bij Opdrachtgever berusten, verkrijgt MAILMAPS een licentie voor het overeengekomen gebruik.
2. Opdrachtgever vrijwaart MAILMAPS tegen elke rechtsvordering die gebaseerd is op de bewering dat de door Opdrachtgever geleverde Bestanden en overige door Opdrachtgever ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde materialen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

Artikel 10 – Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever garandeert dat de Content, waarvan tevens deel uit maakt de inhoud van websites waarnaar middels een hyperlink wordt verwezen, niet in strijd is met enige wettelijke (internationale) bepaling en de voorwaarden opgenomen in de Nederlandse Reclame Code en de daarbij behorende gedragsregels en tevens niet in strijd is met enig geldend (intellectueel eigendoms) recht van derden.
2. Opdrachtgever dient MAILMAPS de tekst en/of ander (beeld)materiaal aan te leveren op een door MAILMAPS vastgesteld formaat en lay-out.
3. MAILMAPS heeft het recht de uitvoering van een Mailing te weigeren of de uitvoering daarvan te staken, zonder schadeplichtig te worden tegenover Opdrachtgever indien:
4. blijkt dat Opdrachtgever in strijd handelt met artikel 10.1 in welk geval MAILMAPS gerechtigd is de overeengekomen prijs in rekening te brengen; of,
5. de Content in strijd met de wet is;
6. MAILMAPS heeft het recht plaatsing van de Advertentie te weigeren of te staken, zonder schadeplichtig te worden tegenover Opdrachtgever, indien de rechthebbende ten aanzien van het Bestand geen goedkeuring geeft voor het uitvoeren van de overeenkomst overeenkomstig artikel 11.4.
7. Opdrachtgever garandeert dat zij naar beste weten alle essentiële informatie voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig aan MAILMAPS verstrekt.
8. Indien, door toedoen van Opdrachtgever, verzending van de Mailing wordt uitgesteld en/of de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig en/of volledig aan MAILMAPS zijn verstrekt, verbeurt Opdrachtgever, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van 30% van het overeengekomen honorarium voor de betreffende Mailing, ongeacht het recht van MAILMAPS om nadere schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 – Bestanden MAILMAPS
1. Alle auteursrechten, databankrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst gebruikte Bestanden, berusten uitsluitend bij MAILMAPS of diens licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De Bestanden waarvan MAILMAPS Bestandseigenaar of licentienemer is zullen Opdrachtgever niet ter beschikking worden gesteld.
3. MAILMAPS garandeert niet dat de Bestanden voldoen aan de doelstellingen die Opdrachtgever heeft.
4. Het uitvoeren van de overeenkomst is onderhevig aan de voorafgaande goedkeuring van de bestandseigenaar van het betreffende Bestand.
5. Opdrachtgever mag alleen die adressen in haar eigen Bestand opnemen die gereageerd hebben op een Mailing.

Artikel 12 – Bestanden Opdrachtgever
1. Alle auteursrechten, databankrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst gebruikte Bestanden, berusten uitsluitend bij MAILMAPS of diens licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De Bestanden waarvan MAILMAPS Bestandseigenaar of licentienemer is zullen Opdrachtgever niet ter beschikking worden gesteld.
3. Door het aangaan van de Overeenkomst geeft u MAILMAPS opdracht om de persoonsgegevens van abonnees te verwerken in het kader van het gebruik van haar opdracht. Andere verwerkingen zal MAILMAPS alleen uitvoeren in uw opdracht of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
4. Opdrachtgever garandeert dat de Database op rechtmatige wijze is aangelegd. Tevens garandeert de Opdrachtgever dat de geadresseerden hebben aangegeven dat zij de mailing van u willen ontvangen (“opt-in”). U garandeert dat geadresseerden, van wie gegevens in de Database zijn opgenomen, het recht hebben om uit de Database verwijderd te worden en de verzending van uw mailings te weigeren (“opt-out”).

Artikel 13 – Referentie
Opdrachtgever verleent aan MAILMAPS een gebruiksrecht om haar handelsnaam, merk en/of logo te gebruiken ten behoeve van haar promotie en als referentie.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid
1. De totale aansprakelijkheid van MAILMAPS wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst of anderszins is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat uit hoofde van de overeenkomst c.q. plaatsingsopdracht is bedongen. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 5.000,– (zegge: vijfduizend euro).
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
3. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
4. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MAILMAPS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan MAILMAPS toegerekend kunnen worden;
5. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
6. MAILMAPS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door leegloop van personeel, reputatieschade, schade door verlies van gegevens en iedere andere schade dan de directe schade als genoemd in artikel 10.2..
7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MAILMAPS of haar ondergeschikten.
8. De aansprakelijkheid van MAILMAPS wegens toerekenbare tekortkoming(en) in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever MAILMAPS binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de diensten en/of producten deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en MAILMAPS ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen te kort blijft schieten.
9. Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor alle schade, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met of veroorzaakt door de Content die zij heeft aangeleverd aan MAILMAPS en/of door de plaatsing van de externe tellers in de Mailings.
10. MAILMAPS is niet aansprakelijk buiten de gevallen in deze overeenkomst geregeld.

Artikel 15 – Ontbinding en Beëindiging
1. Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
2. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 14.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij MAILMAPS ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die MAILMAPS vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
3. MAILMAPS heeft het recht de overeenkomst, zonder dat een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling is vereist, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden wanneer door Opdrachtgever surséance van betaling is aangevraagd, het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd of uitgesproken, wanneer het bedrijf van Opdrachtgever, dan wel de zeggenschap over het bedrijf van Opdrachtgever, geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen aan een derde of wanneer Opdrachtgever fuseert met een derde.
4. Indien de overeenkomst gezien de aard en inhoud daarvan niet eindigt door volbrenging van de overeengekomen prestatie en/of voor onbepaalde tijd is aangegaan, dan kan deze in onderling overleg met wederzijdse instemming door schriftelijke opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Onverminderd het overig in deze algemene voorwaarden bepaalde zullen Partijen tengevolge een opzegging van de overeenkomst nimmer tot schadevergoeding gehouden zijn.
5. Buiten de gevallen geregeld in deze algemene voorwaarden kan Opdrachtgever de overeenkomst niet opzeggen.
6. Indien en zodra de overeenkomst eindigt, op welke grond ook, zal elk van beide Partijen onmiddellijk op eigen kosten alle in haar bezit zijnde dragers van Vertrouwelijke Informatie hetzij retourneren aan de andere Partij, hetzij vernietigen, zulks naar keuze van de andere Partij en alle Vertrouwelijke Informatie die is opgeslagen in haar computersysteem en/of Bestanden daaruit verwijderen.
7. Indien en zodra de overeenkomst eindigt, op welke grond ook, laat dat onverlet de bepalingen van deze algemene voorwaarden die naar hun aard geacht moeten worden voort te duren, waaronder in ieder geval artikel 16 (geheimhouding) en artikel 18 (toepasselijk recht en geschillen).

Artikel 16 – Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd zijn als gevolg van overmacht.
2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeden van schade aan de andere partij.
3. Voorzover MAILMAPS ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, dan is zij gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte in rekening te brengen.

Artikel 17 – Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle Vertrouwelijke Informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, MAILMAPS gehouden is Vertrouwelijke Informatie aan, door de wet of de bevoegde rechter aangewezen, derden te verstrekken, dan is MAILMAPS niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 18 – Nietigheid
Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen partijen in overleg een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en geschillen
1. Op elke overeenkomst tussen MAILMAPS en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met overeenkomsten tussen MAILMAPS en Opdrachtgever.